4 WAŻNE ZMIANY W PRAWIE W 2019 ROKU, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ


PRAWO HR, D&I, PRAWO TECHNOLOGII, INTERNETU I MEDIÓW / piątek, styczeń 11th, 2019

Digitalizacja czy innovation box – nowe przepisy prawa dla firm brzmią naprawdę ciekawie, ale czy pomogą w prowadzeniu biznesu? Zobacz już dzisiaj co przyniesie Twojej firmie prawo w 2019 roku.

DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Styczeń już tradycyjnie przynosi zmiany w prawie pracy. W tym roku zmiana jest nie tylko rewolucyjna, ale też ekologiczna i innowacyjna – od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy mogą wybrać prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej. Dopuszczalna digitalizacja to sporządzenie cyfrowego odwzorowania dokumentu (np. skan) i dodatkowe opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Co to jest dokumentacja pracownicza? Nowe przepisy doprecyzowują to, co bywało niekiedy niejasne – są nią akta osobowe oraz wszelka dokumentacja prowadzona w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Zmiana bardzo na plus – HR ma wreszcie więcej czasu na zajęcie się procesami organizacyjnymi czy tym, na co niestety nadal często brakuje czasu, czyli budowaniem kultury i wizerunku pracodawcy. Wraz z digitalizacją przyjdą też oszczędności, a to dzięki możliwości zrezygnowania z utrzymywania archiwów, w których dotychczas przechowywano dokumentację pracowniczą. Te firmy, które zdecydują się na przejście na cyfrową dokumentację będą na pewno też musiały zmienić swoje procedury w zakresie ochrony danych osobowych, które uwzględnią zmianę formy i miejsca przechowywania dokumentacji. Za zabezpieczoną będzie uważało się taką dokumentację pracowniczą, która:

  • będzie udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym,
  • będzie chroniona przez przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem,
  • będzie przechowywana przy użyciu środków powszechnie uznawanych za skuteczne.

Skrócił się też okres przechowywania akt pracowniczych i wynosi:

  • 10 lat w stosunku do pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.,
  • 50 lat w stosunku do pracowników zatrudnionych po raz pierwszy od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. – ale uwaga, może skrócić ten okres do 10 lat jeśli złożysz w ZUS oświadczenie (ZUS OSW) i raport informacyjny (ZUS RIA),
  • 50 lat w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.

Ważne: okres przechowywania liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygaśnie lub zostanie rozwiązany.

Te zmiany wprowadzone zostały do kodeksu pracy ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Od 1 stycznia obowiązuje także rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

Wokół rezygnacji z funkcji członka zarządu narosło wiele kontrowersji i od lat spotykamy się z bardzo różnorodną praktyką w szczególności w zakresie tego komu i w jakiej formie należy ją złożyć.  Od 1 marca 2019 r. kodeks spółek handlowych przynosi nam dość precyzyjne rozwiązanie dotyczące jednoosobowych zarządów.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jedyny członek zarządu będzie musiał złożyć rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej), a zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawierać ma także oświadczenie o rezygnacji. Tak złożona rezygnacja będzie skuteczna z następnym dniem po tym, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

W spółkach akcyjnych jedyny członek zarządu będzie musiał złożyć rezygnację radzie nadzorczej, a gdyby faktycznie jej nie było – akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie (chyba, że statut stanowi inaczej). I tu również, jak w przypadku spółki z o.o., ogłoszenie o zgromadzeniu zawierać ma oświadczenie o rezygnacji. Rezygnacja w tym przypadku również dojdzie do skutku z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.

INNOVATION BOX

Pewnie już przyzwyczaiłeś/aś się do tego, że co roku jedno jest pewne – zmienią się przepisy podatkowe. I nie rozczarujesz się 😉

W tym roku przepisy podatkowe przynoszą również sporo zmian, a najbardziej interesująca z nich to tajemniczo brzmiący Innovation Box (znany też jako IP Box). To ulga podatkowa wprowadzona zmienionymi ustawami o CIT i PIT. Innovation Box ma zachęcać firmy do inwestowania w badania i rozwój poprzez wprowadzenie podatku na poziomie 5% od dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

Jeszcze w 2018 roku mówiło się o opodatkowaniu na poziomie 4%, w ciągu roku ta propozycja urosła niestety do 5% i już na tym poziomie weszła w życie. Pamiętajmy jednak, że to duża zmiana – zamienia 19% w 5%  🙂

Nowym, niższym, podatkiem można objąć dochody uzyskane z w ramach prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej z:

1) patentu,

2) prawa ochronnego na wzór użytkowy,

3) prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawa z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłącznego prawa z rejestracji nowych odmian roślin,

8) autorskiego prawa do programu komputerowego.

Z ulgi można skorzystać w stosunku do dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktu lub usługi gdy cena uwzględnia własność intelektualną, ze sprzedaży prawa, z opłat/należności licencyjnych lub z odszkodowania za naruszenie prawa. Nie będzie to zadanie proste – nowe przepisy wymagają przejścia dość skomplikowanego procesu ewidencjonowania przychodów i kosztów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH CZYLI NOWE PRAWO KARNE DLA FIRM

Co prawda ta zmiana formalnie jeszcze nie została zatwierdzona, ale z dużym prawdopodobieństwem wejdzie w życie jeszcze w 2019 roku – mowa o projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od jej uchwalenia.

Ustawa określa nowe warunki odpowiedzialności przedsiębiorców za popełnione w związku z działalnością firmy przestępstwa i odpowiedzialność tę bardzo zaostrza. Przewiduje przede wszystkim, że:

  • do poniesienia przez firmę odpowiedzialności nie będzie już niezbędne wcześniejsze uzyskanie wyroku skazującego osobę fizyczną za czyn, który popełniła (tzw. prejudykat),
  • firma poniesie odpowiedzialność za wszystkie rodzaje przestępstw lub przestępstw skarbowych popełnionych w związku z jej działalnością nie tylko przez członków jej organów, ale także pracowników, czy pełnomocników
  • firma poniesie odpowiedzialność także za przestępstwa popełnione przez podwykonawcę jeżeli na jego skutek osiągnie chociażby pośrednio korzyść majątkową.

Przewidziano też zwiększenie wysokości kary pieniężnej do 30 000 000 zł i regułę karania za czyny popełnione przed wejściem w życie ustawy co budzi poważne wątpliwości.

Na firmę może zostać nałożona nie tylko kara pieniężna, ale także może zostać przymusowo zlikwidowana. Mogą zostać na nią nałożone także środki karne jak przepadek mienia, zakaz promocji lub reklamy działalności, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, czy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Celem ustawy jest adekwatne karanie za poważne przestępstwa jak oszustwa czy korupcję, ale jest w wielu miejscach niejasna i nieprecyzyjna, a to będzie powodowało trudności w jej stosowaniu i interpretacji.

Te zmiany dotyczą nie tylko firm mających siedzibę w Polsce lub prowadzących tu działalność, ale także do firm działających za granicą, jeżeli przestępstwo popełniono w Polsce lub na jej terenie wystąpił sam skutek lub czyn był skierowany przeciwko interesom Polski lub jej obywatela albo polskiej firmy. Potencjalnie dotyczy więc właściwie każdego prywatnego podmiotu.

To oczywiście nie wszystkie zmiany, jakie czekają nas w tym roku. Jeżeli chcesz być na bieżąco i dowiedzieć się więcej – subskrybuj blog, służy do tego okienko z lewej strony 🙂

 

Dodaj komentarz